FAALİYET ALANLARI
SONDAJ İŞLERİ
ETÜD SONDAJLARI
Geoteknik mühendisliği alanında faaliyet gösteren TTM Test Teknolojileri Merkezi, ISO:9001 ve TURKAK Akreditasyon belgesine Sahip, teknolojinin en son enstrümanlarını kullanarak sektöre ışık tutmaktadır. Jeolojik (zemin ve/veya kaya) ortamlarının fiziksel ve mekanik özelliklerinin tanımlanmasının yanında dinamik ekibiyle bu ortamların gözlemlenmesi ve raporlanması hizmetlerini sunmaktadır. Mühendislik Zemin Araştırmaları kapsamında TTM Test Teknolojileri Merkezi geniş makina ve ekipmanı ile faaliyet göstermektedir.
MADEN ARAŞTIRMA SONDAJI
HQ, NQ, PQ çaplarda karotiyer ile, gerektiğinde ters sirkülasyonlu, sığ ve derin (600m), rezerv analizi, kimyasal analiz için numune alma ve maden ruhsatına yönelik, sondajlar gerçekleştirilmektedir.
SU TEMİNİ SONDAJLARI
İçme veya kullanım suyu temin etmeye yönelik, akifer derinliğine ihtiyaç duyulan su miktarına ve kalitesine göre su temini sondajları, gerektiğinde çamur sirkülasyonlu, hava sirkülasyonlu, 6’’ ila 22’’ çaplarda yapılmaktadır.
JEOTERMAL SONDAJLAR
Yeraltı jeotermal ısı kaynaklarından enerji üretimine yönelik geniş çaplı derin jeotermal sondaj kuyuları, 1200m’ye kadar teşkil edilmektedir.
ARAZİ DENEYLERİ
KONİK PENETRASYON TESTİ (CPT)
Konik Penetrasyon Deneyi (CPT), konik uçlu donatılmış bir probu, konik ucu aşağı gelecek şekilde, zemine 2cm/s sabit/kontrollü bir hızla batırılması ile gerçekleştirilir. 20 ton kapasiteli hidrolik itme kapasiteli, 2006 model Geomil marka CPT ekipmanımız, yumuşak/gevşek zeminlerden orta katı/sıkı zeminlere kadar farklı özelliklere sahip zeminlerin sınıflandırılmasında ve mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Deneylerde kullanılan 10 cm2 çaplı prob, 600 apeks açısına sahiptir. Klasik tipte CPT probları iki temel parametre olan uç mukavemeti qc ve çeper sürtünmesi fs değerlerini ölçmektedir. CPTU probları ise ayrıca boşluk suyu basıncını, u2 da ölçerek, efektif gerilmelerin ve parametrelerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Sahada gerçekleştirilecek olan CPTU deneylerinde, zeminde düşey olarak ilerleyen CPTU ile, 1.0cm aralıkla veri almak mümkündür. Ayrıca SCPT probu ile istenilen aralıkta, CPT deneyi esnasında zemin sismik hızları (kayma dalgası hızı ve basınç dalgası hızı) ölçülebilmektedir.
PRESİYOMETRE
Presiyometre deneyi zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir. Deney basit anlamda genişleyebilir silindirik bir probun önceden delinmiş bir kuyuya indirilerek şişirilmesi ve bu esnada prob içerisindeki basınç ve hacim değişikliklerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.
KAZIK YÜKLEME DENEYİ
Eksenel/yatay, statik/dinamik, çekme/basınç, enstrümante edilmiş kazık yükleme deneyleri ASTM D1143 ve TS 3167 uyarınca yapılmaktadır. 2000 ton kapasite ile gerçekleştirilen kazık yükleme deneylerin de yine 2000 ton kapasiteli yük hücresi kullanılmaktadır.
PLAKA YÜKLEME DENEYİ
Temel zeminlerinin taşıma ve deformasyon özelliklerinin tespitine yönelik sahada, ASTM D1195 ve TS 1900 uyarınca gerçekleştirilmektedir.
KUM KONİSİ DENEYİ
Kum Konisi Deneyleri ASTM D1556 ve TS 1900 uyarınca gerçekleştirilmektedir.
BASINÇLI SU TESTİ (BST)
Kaya biriminin geçirimliliğini belirlemek için ise basınçlı su testi deneyleri yapılır. Basınçlı su deneyleri, daima delik veya delik kademesinin yıkanması işleminden sonra yapılır. Deney, koşullara bağlı olarak tek lastikli veya çift lastikli aletle yapılabilir. Deneyde uygun basınca sahip pompalar ve hassas manometreler kullanılır. Deneyler belirlenen kademe aralıkları ile yapılır. Yüksek geçirimliliğe sahip kesimlerde deney zonlarında kademe ralıkları kısa tutulur. Deneye zemini (kayayı)su ile doygun hale getirip lineer su kaçakları sağlandıktan sonra başlanacak ve en az 10 dakika en fazla da 20 dakikalık okumalar yapıldıktan sonra son verilecektir.
ALETSEL GÖZLEM VE ÖLÇME KONTROL


 

İNKLİNOMETRE
Stabil olmayan zeminlerde 0,5 veya 1,0 m aralıklarla yatay deplasmanların tayini, dolayısıyla kayma ekseninin belirlenmesi
PİEZOMETRE
Gözenek suyunun basıncının tayini
EKSTANSOMETRE
Farklı derinlikte değişik zeminlerin gösterecekleri farklı deplasmanların tespitinde kullanılmaktadır.
YÜK HÜCRELERİ
Ankrajlarda proje yüküne denk gelen değerlerin kontrolünde kullanılmaktadır.
PILE INTEGRITY TESTİ (PIT)
Kazık Süreklilik Testi
ANKRAJ YÜKLEME TESTİ
Düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı kalıcı emniyete alınması amacıyla yapılan deneylerdir.
JEOFİZİK ETÜDLER
SİSMİK ÇALIŞMALAR
MASW, Sismik Kırılma ve Sismik Yansıma
REZİSTİVİTE (ERT)
Yeraltı yapılarının derinlik ve kalınlıkları ile konumlarını belirlemek amacı ile yapılan jeofizik etüt yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanın Düşey Elektrik Sondaj (DES) yöntemidir. Bu yöntemde yeraltındaki tabakaların derinlikleri özdirenç farklılıklarından faydalanılarak belirlenmeye çalışılır.
MİKROTREMÖR
Yer yüzeyinde kayıt edilebilen; aynı zamanda, zayıf ve düsük genlikli titresimler mikrotremor olarak isimlendirilir. Zeminin baskın periyodu, zemin büyütmesi ve kayma dalga hızı (Vs).
YER RADARI (GPR)
Yer radarı, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanstaki elektromanyetik dalgaların yeraltından yansımasının kaydedilmesi ilkesine dayanmaktadır.
KUYU İÇİ JEOFİZİĞİ
Bu yöntem bir sondaj kuyusu içerisinde basınç (P) ve kayma (S) dalgası hızlarını ölçmek için kullanılmaktadır.
ENJEKSİYON İŞLERİ
TÜNEL KONTAK VE KONSOLİDASYON ENJEKSİYONU
Tüneller imalatı başlamadan önce yüzeyden, başladıktan sonra tünel içerisinden tünel enjeksiyon yapılmaktadır. Yüzeyden çimento enjeksiyonu genel tünel imalatını kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirilmektedir. Tünel içerisinden ise, kontak ve konsolidasyon enjeksiyonları yapılmaktadır. Kontak enjeksiyonu tünel kaplaması ile zemin arasındaki boşlukların doldurulmasında, konsolidasyon enjeksiyonu ise stabilizasyonun sağlanmasında kullanılmaktadır.
BARAJ PERDE VE KAPAK ENJEKSİYONLARI
Yarı geçirimli,geçirimli zeminler üzerinde inşa edilen hidrolik su tutma yapılarında, baraj gövdesinin arkasında biriken hidrolik su basıncının etkisi ile borulanma oluşabilmekte,baraj gövdesi altında oluşan boşlukların baraj zemininde taşıma gücü problemlerine yol açmaktadır.Ayrıca su tutma yapılarında,suyun istenilen ölçüde tutulamaması da önemli bir problemdir. Her iki problemlemin de önlenmesi ve azaltılmasına yönelik olarak,baraj gövdesi altında, gövde ekseni boyunca perde enjeksiyonları yapılmaktadır.Eğer perde yeterli olmaz ise, perdenin önünde ve arkasında kapak enjeksiyonları ile desteklenmektedir.
ZEMİN İYİLEŞTİRME ENJEKSİYONLARI
Çimento enjeksiyonu genel olarak boşlukları (fissür ve poroz yapılar) deformasyona karşı dayanımı artırmak için,kohezyonu desteklemek için,kayma mukavemeti,tek eksenli basınç mukavemetini ve son olarak da akiferlerde geçirgenliği ve birbirine bağlı çatlak sistemlerini azaltmaya yönelik olarak kullanılmaktadır.
SOĞUTMA BORULARINI DOLDURMAYA YÖNELİK ENJEKSİYONLAR
Beton dökülmesinden sonra,prizlenmesi esnasında ısı açığa çıkmaktadır.Büyük hacimli betonlama işlemlerinde,açığa çıkan ısı eğer uzaklaştırılmaz ise,beton malzemesinin sıcaklığı artarak,istenmeyen çatlaklara ve dayanımda azalmalara sebebiyet vermektedir. Büyük ölçekte betonlama işlerinde,açığa çıkan ısıyı uzaklaştırmak ve sıcaklığı kontrol edebilmek için,beton içerisine soğutma boruları yerleştirilmektedir.Betonlamanın tamamlanması takiben bu boruların enjeksiyonlanarak,boşluklar doldurulmaktadır.
ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ
ZEMİN ve KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ
Su Muhtevası, Elek Analizi Deneyi, Hidrometre Analizi, Atterberg Limitleri, Rötre Limiti, Özgül Ağırlık, Modifiye Proktor, Standart Proktor , Konsolidasyon, Kuru Yaş CBR, Uç Eksenli Basınç Direnci, Kesme Kutusu, Serbest Basınç Direnci, Nokta Yükleme, Doğal Ve Kuru Birim Hacim Ağırlık, Kum Konisi
SU VE TOPRAK KİMYASI
Betonarme yapılarında oluşabilecek korozyon ve aşınmaya yönelik, zemin suyu ve toprak numunelerinin pH, klor, sülfat içeriklerini belirlenmektedir.
BETON ve ÇİMENTO DENEYLERİ
Beton kalite ve dayanımın tespitine yönelik testler gerçekleştirilmektedir.
ASFALT VE AGREGA DENEYLERİ
Yol projelerinin tasarımına ve kotrolüne yönelik, laboratuvar ve saha deneyleridir.
KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ
KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ
TTM Test Teknolojileri Merkezi, ISO:9001 belgesine sahip, TURKAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı laboratuvarında teknolojinin en son enstrümanlarını kullanarak sektöre ışık tutmaktadır. Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini Üç Eksenli Basınç Deneyi Kayaların Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tek Eksenli Basma Deneyi Tayini Gerçek Yogunluk, Görünür Yogunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini Nokta Yükü Dayanımı Indeksi Deneyi
Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr